Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Chức năng gửi tin nhắn hàng loạt

Bước 1. Vào menu Chatbot -> Tin nhắn tự động -> Tab Tạo tin nhắn hàng loạt

Bước 2. Chọn Tin nhắn mới để tạo một tin nhắn hàng loạt mới.

Bước 3. Gán nhãn tin nhắn

Chọn nhãn tin nhắn của nội dung sẽ được gửi đi theo chính sách của facebook. Cụ thể như sau:

  • – Quảng cáo trong 24h: sử dụng để gửi cho KH có tương tác với page trong vòng 24h. Nội dung tin nhắn có thể chứa nội dung quảng cáo. Với loại nhãn này, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn cho KH lần tới khi KH trả lời tin nhắn của bạn.
  • – Quảng cáo sau 24h: sử dụng để gửi cho KH không có tương tác với page trong 24h gần nhất. Khi chọn nhãn này, người dùng phải thực hiện các thao tác sau:
  • – Xin quyền gửi tin nhắn một lần từ FB. Để xin quyền bạn thực hiện tao tác sau: Vào Cài đặt page -> Nhắn tin nâng cao -> Requested Features -> Chọn Thông báo một lần -> Chọn Yêu cầu và Gửi để xét duyệt.

Bước 4. Chọn đối tượng gửi

  • Chọn các đối tượng gửi phù hợp với tiêu chí của nội dung và nhãn đã lựa chọn. Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều đối tượng gửi.
  • Có thể thêm mới một đối tượng gửi bằng cách click vào -> Thêm đối tượng mới
  • Danh sách đối tượng gửi được tạo từ Menu Khách hàng.

Bước 5. Soạn nội dung tin nhắn

  • Chọn thời gian gửi tin nhắn
  • Chọn các thẻ tương ứng với nội dung muốn thể hiện để gửi tới khách hàng. Người dùng nên sử dụng các thẻ có nút để tương tác lại với bot và đi đến một kịch bản cụ thể tại màn hình Danh sách kịch bản.
  • Sau khi soạn xong, người dùng có thể chọn Xem trước để rà soát nội dung tin nhắn sẽ hiển thị trong khung chat của khách hàng như thế nào.

Bước 6. Gửi tin nhắn

Khi hoàn thành nội dung, người dùng chọn Gửi ngay/ Lên lịch gửi để gửi tin nhắn đến khách hàng. Sau khi tin nhắn được gửi đi bot sẽ chuyển sang trạng thái đã gửi và người dùng không thể chỉnh sửa thông tin. Với những tin nhắn được lên lịch gửi, trước 15p trước thời gian gửi người dùng có thể chỉnh sửa nôi dung, hoặc tạm dừng lịch gửi.