Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Chức năng gửi tin nhắn theo lộ trình

Bước 1. Vào menu Chatbot -> Tin nhắn tự động -> Tab Tạo tin nhắn lộ trình

Bước 2. Chọn Lộ trình mới để tạo một lộ trình gửi tin nhắn và nhập tên lộ trình

Bước 3. Gán nhãn tin nhắn

Chọn nhãn tin nhắn của nội dung sẽ được gửi đi theo chính sách của facebook. Các nhãn và chính sách gửi tin tương tự như chức năng gửi tin nhắn hàng loạt.

Bước 4. Chọn đối tượng gửi

  • Chọn các đối tượng gửi phù hợp với tiêu chí của nội dung và nhãn đã lựa chọn.
  • Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều đối tượng gửi
  • Có thể thêm mới một đối tượng gửi bằng cách click vào -> Thêm đối tượng mới
  • Danh sách đối tượng gửi được tạo từ màn hình Phân khúc khách hàng Menu Khách hàng.

Bước 5. Soạn nội dung tin nhắn

  • – Chọn thời gian gửi tin nhắn: người dùng chọn thời gian sau bao nhiêu lâu từ lúc chọn Bắt đầu lộ trình sẽ gửi tin nhắn cho khách hàng.
  • – Chọn các thẻ tương ứng với nội dung muốn thể hiện để gửi tới khách hàng, người dùng nên sử dụng các thẻ có nút để điều hướng khách hàng tương tác lại với bot và đi đến một kịch bản cụ thể tại màn hình Danh sách kịch bản.
  • – Sau khi soạn xong, người dùng có thể chọn Xem trước để preview nội dung tin nhắn sẽ hiển thị trong khung chat của khách hàng như thế nào.
  • – Để thêm một tin nhắn trong lộ trình, người dùng chọn Thêm tin nhắn mới và thiết lập thời gian và nội dung tương ứng với tin nhắn.

Lưu ý: thời gian gửi các tin nhắn trong lộ trình đến KH được tính từ lúc người dùng chọn Bắt đầu lộ trình 

Bước 6. Gửi tin nhắn

Khi hoàn thành nội dung, người dùng chọn Bắt đầu lộ trình để gửi tin nhắn đến KH theo thời gian được thiết lập. Khi đã bắt đầu lộ trình gửi đi, người dùng có thể chọn tạm dừng lộ trình bằng cách click vào nút button ngừng kích hoạt tại màn hình Danh sách lộ trình hoặc có thể chuyển từ ngừng kích hoạt -> kích hoạt để tiếp tục chạy lộ trình đang có.