Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Tạo kịch bản dựa trên Mẫu kịch bản có sẵn

Ngoài việc có thể tự xây dựng các kịch bản tương tác với KH riêng, người dùng cũng có thể sử dụng các kịch bản mẫu mà ChattAI đã xây dựng phù hợp với từng ngành hàng và usecase cụ thể. Để sử dụng kịch bản mẫu sẵn có 2 cách sau:

  • Cách 1: Menu Vào thư viện bot mẫu
  • Cách 2: Tại màn hình Danh sách kịch bản nhấn nút Chọn từ Thư viện kịch bản, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình Thư viện kịch bản mẫu

Tại màn hình Thư viên người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Tìm kiếm:
    • Tìm kiếm kịch bản phù hợp với nhu cầu bằng cách search theo NGÀNH HÀNG hoặc Tab USE CASE
  • Test thử kịch bản

Tại kịch bản người dùng muốn test thử chọn Xem trước, hệ thống sẽ hiển thị giao diện để người dùng có thể chat thử với bot để kiểm tra kịch bản có phù hợp với nhu cầu sử dụng không

  • Sử dụng kịch bản

Nếu người dùng thấy kịch bản phù hợp, có nhu cầu sử dụng để đưa vào chatbot của mình thì chọn nút Sử dụng kịch bản này, kịch bản chatbot sẽ hiển thị tại màn hình Danh sách kịch bản, người dùng có thể xem chi tiết các block và chỉnh sửa thông tin giống một kịch bản bình thường theo hướng dẫn tại menu 3.1.2 Hướng dẫn thao tác với danh sách kịch bản.